Privacy Policy

Massagepraktijk Carina Bouwman hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Massagepraktijk Carina Bouwman houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt  tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; En dan enkel met tussenkomst van uzelf.
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van relaties

Persoonsgegevens van relaties worden door massagepraktijk Carina Bouwman verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de behandeling en/of acties,
 • Het uitvoeren van een behandeling.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan massagepraktijk Carina Bouwman de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Medische gegevens;
 • Leef/werkomstandigheden.

Uw persoonsgegevens worden door massagepraktijk Carina Bouwman schriftelijk bijgehouden.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft, verstrek ik enkel aan derden met uw eigen tussenkomst.

 

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Massagepraktijk Carina Bouwman bewaart persoonsgegevens tot einde kalender jaar van behandeling. Of tot maximaal 5 jaar na laatste behandeling.

 

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; Massagepraktijk Carina Bouwman is een eenmanszaak, gegevens worden dan ook alleen door mij (Carina Bouwman-Heijnen) ingezien cq bewerkt/vastgelegd. Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoord voor mijn email bestand.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mocht ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Massagepraktijk Carina Bouwman

Hoge Bunder 6

6042NL Roermond

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Login Form